Användarvillkor
Bakgrund

EdShare är en tjänst som gör det enkelt att dela kompetens mellan skolor för att öka likvärdigheten, minska lärarbristen och erbjuda varje elev kvalitativ undervisning. Via plattformen kan skolor, via fjärrundervisning, antingen dela med sig av undervisningstimmar av en legitimerad lärare eller hitta lärarkompetens utifrån skolans behov.

1. Allmänt

Dessa villkor ("Användarvillkoren"), tillsammans sådana villkor som EdShare i vissa fall tillhandahåller en användare separat (”Utförarvillkor”), reglerar din och, av dig tillagd, personals användning av EdShare. EdShare tillhandahålls av AcadeMedia EdTech AB, org. nummer 559377-6296. EdShare är en del av AcadeMedia EdTech vilket är ett verksamhetsområde hos AcadeMedia. AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan: förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Mer information finns på www.academedia.se

Genom att använda EdShare godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem. Denna version av Användarvillkoren gäller från den 13 mars 2023. Vi rekommenderar dig att läsa villkoren noggrant och skriva ut en kopia av Användarvillkoren för framtida bruk. Användarvillkor, detaljerad översikt över personuppgifter som hanteras samt utförarvillkor för personal återfinns även på ”Min sida” på EdShare.

2. Personuppgiftshantering

EdShare behandlar en stor mängd personuppgifter varje dag. Detta är nödvändigt för att kunna förmedla kontakt mellan utbildningsanordnare och utförare som delar och söker skolkompetens samt för att EdShare ska kunna bistå användare i deras vardag. Personuppgiftshanteringen krävs vidare för att EdShare ska bistå rektorer och utförare med underlag för att de ska kunna fullgöra uppgifter som följer av avtal och lag. EdShare behöver även personuppgifter för att, vid särskilda tillfällen, genomföra användarundersökningar samt översända information om förändringar på EdShare. Denna information avser systemförändringar eller uppdaterad funktionalitet som användare är i behov av vid användandet av EdShare.

Det är viktigt att all personuppgiftsbehandling genomförs korrekt och inte riskerar att göra intrång i den personliga integriteten hos de individer vars personuppgifter vi behandlar, exempelvis våra medarbetare, barn, elever och deltagare. Om personuppgifter som vi har samlat in nyttjas i andra syften än vad som är tänkt, behandlas på ett otillbörligt sätt, eller om de hamnar i fel händer, kan det leda till allvarlig skada för enskildas personliga integritet.

Det är en viktig fråga för EdShare att skydda den personliga integriteten för våra barn, elever, vårdnadshavare, vuxna deltagare och medarbetare. Det betyder att vi måste hantera uppgifter på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Vill du veta mer om hur AcadeMedia EdTech AB behandlar dina personuppgifter, kontakta oss gärna på support@edshare.se.

2.1 Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?

AcadeMedia EdTech AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som sker i EdShare.

2.2 Hur vi samlar in dina personuppgifter?

Personuppgifterna som vi behandlar har lämnats till oss av (i) dig själv, eller (ii) genererats internt.

2.3 Vilka personuppgifter vi behandlar om dig
2.3.1 Medarbetare

Vi behandlar uppgifter kopplade till anställda eller uppdragstagare hos juridiska personer och om medarbetare som är fysiska personer. Dessa uppgifter utgörs bland annat av (i) okänsliga personuppgifter (för- och efternamn, arbetsgivare/arbetsställe, befattning/titel, e-postadress), och (ii) integritetskänsliga personuppgifter (personnummer).

2.3.2 Elever och deltagare

Vi behandlar uppgifter kopplade till elever och deltagare. Dessa uppgifter utgörs bland annat av (i) okänsliga personuppgifter (för- och efternamn, e-postadress, skola, huvudman, ämne, kunskapsprognos, betygsunderlag, årskurs), och (ii) integritetskänsliga personuppgifter (personnummer, modersmål, närvaro/frånvaro).

2.3.3 Särskilda kategorier av personuppgifter

Vi kan, inom ramen för vårt uppdrag, behandla enstaka känsliga personuppgifter som skulle kunna kopplas till kategori ras eller etniskt ursprung. Till exempel framgår språk för elever som deltar i, samt lärare som ansvarar för, modersmålsundervisning eller undervisning i minoritetsspråk.

3. Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra vårt uppdrag att tillhandahålla när- och fjärrundervisning till barn, elever och deltagare och för att samordna administrationen av undervisningen i en och samma tekniska plattform. Vi behandlar även dina personuppgifter för att ge dig tillgång till ett användarkonto i EdShare.

3.1 Så här behandlar vi dina personuppgifter med stöd av allmänt intresse

Vi behandlar dina personuppgifter för att (i) tillhandahålla effektiv och korrekt dokumentation, administration och handläggning av utbildningen, (ii) hantera betygsunderlag och frånvarorapportering, (iii) löpande genomföra uppföljningar, som ett led i vårt kvalitetsarbete.

3.2 Så här behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig

Vi behandlar dina personuppgifter för att (i) tillhandahålla ett konto i EdShare och vid behov tillhandahålla dig med support för att kunna nyttja EdShare på avsett sätt, (ii) kunna kommunicera med dig via mail och post, (iii) kunna tillhandahålla dig löpande information om EdShare, (iv) kunna administrera och boka möten, och (v) genomföra stickprovskontroller i enlighet med punkten 3.3 nedan samt (vi) erbjuda individanpassad support kopplat till ditt användarkonto.

3.3 Vem som får tillgång till dina personuppgifter

Då skolverksamhet omfattas av lagstadgade krav om tystnadsplikt delar vi bara dina personuppgifter i vissa särskilda fall.

När en användare på EdShare ansvarar för undervisning och/eller beställer undervisning från en annan skolenhet i systemet, lämnar EdShare ut personuppgifter mellan era parter. Ändamålet för detta är att uppfylla avtalet ni har med EdShare samt med varandra. Detta kan exempelvis vara nödvändigt för att säkerställa olika rättigheter, genomföra en rättssäker bedömning eller som grund för faktureringsunderlag.

Dina personuppgifter delas även med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Dessa aktörer är IT- och systemleverantörer som tillhandahåller utveckling samt support för våra system och molntjänster.

Dina personuppgifter lämnas i tillämpliga fall även ut till aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av personuppgifter, exempelvis granskande myndigheter om ett sådant utlämnande föreskrivs enligt lag.

3.4 Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter

Uppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att uppfylla lagkrav kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid.

Vi behandlar även begränsad information för att kunna uppfylla skyldigheter vid försvar av rättsliga anspråk i tio (10) år på grund av preskriptionstiden i preskriptionslagen (1981:130). Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen behandlas i sju (7) år enligt bokföringslagen.

3.5 Cookies

Cookies är små textfiler som sänds till och lagras på en enhet (mobil, dator eller surfplatta) och är vanligt förekommande på internet. Man kan välja att inaktivera cookies eller tillåta användning av dem. Cookies delas in i kategorier beroende på dess funktion. En del cookies är nödvändiga för att man ska kunna använda webbplatsers funktionalitet fullt ut, medan andra används för att förbättra användarupplevelser och underlätta navigation på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies; permanenta och temporära (s.k. sessionscookies).

Permanenta cookies lagras på en enhet under en längre period för att webbplatsen ska kunna anpassas efter vars och ens önskemål, val och intressen. De används till exempel för att informera om vad som är nytt sedan senaste besöket på webbplatsen. Dessa cookies kan sparas i upp till två år.

Sessionscookies lagras temporärt på en dator när man besöker webbplatsen och skickas mellan respektive dator och server under tiden man besöker webbplatsen. Dessa raderas när man stänger ned sin webbläsare. De används exempelvis för att hålla reda på vilket språk som har valts.

AcadeMedia EdTech AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in via cookies när du besöker edshare.se. Vi behandlar den information som skapas av de cookies som sätts när du besöker edshare.se, såsom längden på ditt besök, antalet sidvisningar, de val du gör på hemsidan. Informationen som behandlas är ett användar-ID som genereras av systemet när du har skapat ett konto. Cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och för att underlätta inloggningen för dig som besökare. Webbplatsen kan inte fungera ordentligt utan dessa cookies. De ställs vanligtvis bara in som svar på åtgärder som du gör som motsvarar en begäran om tjänster, som att logga in eller fylla i formulär. Dessa cookies lagrar ingen personlig identifierbar information och sparas i tio (10) dagar. Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till Frost Experience AB som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter.

3.6 Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

3.6.1 Rätt att återkalla eventuellt samtycke och att invända mot behandling

Om du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för att ta emot marknadsföring kan du när som helst återkalla hela eller delar av ditt samtycke.

3.6.2 Rätt till tillgång

Du har rätt att begära information om vi behandlar dina personuppgifter och i så fall vilka personuppgifter som behandlas samt hur personuppgifterna används.

3.6.3 Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och att komplettera med relevanta uppgifter som vi saknar.

3.6.4 Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade av oss, till exempel om dina personuppgifter inte längre behövs för det ändamål som de samlades in för, om du återkallar ditt samtycke eller om du invänder mot behandling som sker baserat på en intresseavvägning (marknadsföring).

3.6.5 Rätt till begränsning

Du kan begära att en viss behandling av dina personuppgifter begränsas, till exempel om du anser att dina personuppgifter är felaktiga och har begärt rättelse av oss, kan du även begära att vi inte behandlar dina personuppgifter i väntan på att frågan utreds.

3.6.6 Rätt till dataportabilitet (rätt att flytta dina personuppgifter)

Om du har samtyckt till att dina personuppgifter sparas i EdShare eller för att ta emot marknadsföring har du rätt att begära ut uppgifterna eller att personuppgifterna överförs till ett annat företag (personuppgiftsansvarig) om detta är tekniskt genomförbart.

3.6.7 Rätt att inge klagomål

Om du skulle ha några klagomål kring hur vi behandlar dina personuppgifter, har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Det gör du enklast här.

3.7 Våra kontaktuppgifter

Om du vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen kan du kontakta personuppgiftsansvarig på support@edshare.se. AcadeMedias dataskyddsombud nås på dataskydd@academedia.se.

4. Kostnader och uppsägning
4.1 Prenumerationskostnad

Ingen prenumerationskostnad utgår till plattformen vid tecknande av rektorskonto för att beställa undervisning tillgänglig på EdShare. I det fall en användare väljer att publicera undervisning till andra, utgår en förmedlingskostnad i enlighet med avsnitt 4.2.

4.2 Förmedlingskostnad

För samordningsenheter eller större huvudmän som önskar använda EdShare som administrativt verktyg för sin planering, samläsning samt uppföljning tas separat kontakt med EdShare för planering av prov-period, onboarding samt separat offert samt avtal.

4.3 Uppsägning

Under pågående prövoår kan medlemskap avslutas vid valfritt tillfälle, förutsatt att det inte finns ett eller flera pågående avtalade uppdrag med annan part, förmedlat genom EdShare.

5. Användare på EdShare
5.1 Utvärdering och nyhetsbrev

EdShare vill veta vad du tycker och vill stötta dig i din användning av systemet. Därför kommer vi vid vissa tillfällen erbjuda dig att delta i enkäter och då analysera data utifrån användning. Det är valfritt att delta i enkätundersökningar men det bidrar till att vi kan vidareutveckla EdShare ur ett bättre användarperspektiv.

Vi skickar även ut tips och erbjuder användarutbildningar löpande genom nyhetsbrev en gång per månad. Om du inte önskar att ta emot dessa kan du avregistrera dig längst ner i nyhetsbrevet alternativt skicka ett mail till support@edshare.se med en önskan att plockas bort från framtida utskick.

5.2 Godkänner att följa EdShares kvalitetarbete

EdShare utvecklas och ägs av AcadeMedia EdTech AB som ingår i AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. AcadeMedia. AcadeMedias kvalitetsarbete grundas i det som kallas AcadeMediamodellen:

EdShare har, utifrån AcdeMediamodellen, tagit fram ett kvalitetsarbete som lyfter in olika användarperspektiv vilka krävs för att grundtanken med plattformen ska uppfyllas: ”EdShare vill bidra till bättre förutsättningar till likvärdig utbildning och att alla elever ska nå målen med sin utbildning.”

Som användare av plattformen bidrar du i kvalitetsuppföljningar samt till ett kvalitetsstänk kopplat till elevernas kunskapsutveckling.

Här kan du läsa mer om EdShares kvalitetsarbete.

5.3 Kontroll

EdShare förbehåller sig rätten att genomföra stickkontroller av publicerade uppdrag för att därigenom säkerställa hög kvalitet på plattformen. Vid publicerade uppdrag som strider mot EdShares kvalitetsarbete har EdShare rätt att avpublicera uppdrag.

Vid återkommande felaktig användning av plattformen som strider mot EdShares kvalitetsarbete har EdShare rätt att neka användare att publicera eller boka uppdrag på plattformen till dess att leverantör eller beställare kan uppvisa tillräckliga kvalitetshöjande åtgärder för att anses ha åtgärdat bristen.

6. Ansvarsbegränsning

EdShare ansvarar endast för att förmedla uppdrag och frånsäger sig allt ansvar vad gäller leverantören och beställarens mellanhavanden. Således är det leverantören och beställarens ansvar att överenskomma om undervisningens planering, innehåll, genomförande samt uppföljning, samt innehavande av korrekta tillstånd, lärarlegitimation samt eventuella utdrag av belastningsregistret. Inget skadeståndsanspråk kan riktas mot EdShare.

7. Förändring på EdShare

EdShare utvecklar ständigt nya funktioner och strävar efter ökad användarvänlighet. EdShare har därför rätt att, utan vidare information till användaren, förändra och uppdatera utbud och funktioner på sidan.

8. Värvningsförbud

Parterna förbinder sig att inte anställa eller erbjuda anställning till den person som utför Uppdraget för den andra Partens räkning. Detta omfattar inte det fall då en person har accepterat en allmänt publicerad rekryteringsannons eller då anställning är ett resultat av en inte riktad rekryteringskampanj genomförd av en rekryteringsfirma.

9. Tillämplig lag och tvist

Tvister som uppstår i anledning av dessa användarvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den andra Partens skriftliga samtycke. Part skall emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra Parten med anledning av tvisten eller om en sådan skyldighet följer av författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande.